Privacy Verklaring BusinessConcern B.V.

Dit is het privacy statement van Business Concern B.V., kantoorhoudende te Breukelen aan de De Corridor 5C , ingeschreven bij het Handelsregister van de KvK onder nummer 30204129 (hierna: BusinessConcern).

Toepasselijkheid

Het privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die wij ontvangen van onze opdrachtgevers en gebruikers via onze apps en online-tools, zoals MobilityConcern, Fuel Monitor, Mobility Monitor, Mobility Learning, Prodrive Learning, NXTSTAPP, Mobility Coins en PhoneConcern. Het is ook mogelijk dat u direct persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per email of een contactformulier.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze opdrachtgevers en de gebruikers van onze websites, apps en online-tools. Daarom betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij zijn bovendien uitgebreid getraind in het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie. Wij verwerken de data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en wat uw rechten zijn op grond van de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens in opdracht van onze klanten

In veel gevallen verwerken wij de persoonsgegevens in opdracht van onze klanten. Dit zijn meestal opdrachtgevers die met ons een contract hebben gesloten voor het gebruik van een app of online- tool ten behoeve van hun personeel of personeel van hun klanten. Van deze opdrachtgevers ontvangen wij persoonsgegevens. Maar door het gebruik van de app of de online-tool kunnen ook persoonsgegevens worden toegevoegd. In deze gevallen is onze opdrachtgever ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat onze opdrachtgever bepaalt welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. 

U heeft mogelijk een arbeidsrelatie of contract met onze opdrachtgever, op grond waarvan u gebruik kunt maken van een app of online-tool van BusinessConcern. Deze opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Wij adviseren u om kennis te nemen van het privacy beleid van deze opdrachtgever.

Verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke

Het kan ook zijn dat wij niet in opdracht maar zelfstandig persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld als u onze website(s) bezoekt of een contactformulier invult. In dat geval zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BusinessConcern. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken. 

Overzicht van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u kunnen verwerken. Wij beschikken niet altijd over alle hieronder opgesomde gegevens. Dit is afhankelijk van het product dat door u wordt gebruikt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Kenteken van het door u gebruikte voertuig
 • Mobiliteitsdata (auto, fiets, OV of vliegreizen)
 • Locatiedata
 • Tanktransacties
 • Schades en bekeuringen
 • Telefoon- en/of simkaartnummer
 • Soort telefoonabonnement
 • Telefoonverkeer (datum, tijd, gebeld nummer en kosten)

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van het product dat door u wordt gebruikt:

 • Analyseren van het rijgedrag, reisgedrag of telefoongebruik van de deelnemers aan onze programma’s en trainingen, bijvoorbeeld ter bevordering van duurzaamheid en veiligheid
 • Rapporteren van de resultaten van de analyses aan de opdrachtgever en/of de gebruiker  
 • De gebruiker de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • De gebruiker te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • Onze opdrachtgever en de gebruiker te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U cadeaus uit onze shop te kunnen sturen als u coins bij ons inwisselt

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens langer te bewaren.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze opdrachtgevers of andere derden, mits dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan anderen dan onze opdrachtgever kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld een hostingbedrijf, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als wij zelf hanteren. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Wij kunnen met geanonimiseerde data ook algemene analyses maken, bijvoorbeeld over duurzaam rij- en reisgedrag, die relevant zijn voor een breder publiek. De uitkomsten zullen wij alleen publiceren of delen met derden indien de data op geen enkele manier gekoppeld kan worden aan een identificeerbaar persoon.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader eveneens geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden nooit verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. BusinessConcern gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics. 

Inzien, corrigeren of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

In de gevallen waarin onze opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke is, kunnen wij niet zelfstandig beslissen op uw verzoek. Wij leiden uw verzoek in die gevallen zo snel mogelijk door naar de verwerkingsverantwoordelijke. 

 Indien wij uw gegevens niet langer mogen verwerken, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor het gebruik van onze applicaties en online-tools. Het kan zijn dat wij geen volledige analyse kunnen uitvoeren, maar het kan ook voorkomen dat door uw verzoek of bezwaar de deelname aan onze producten en diensten onmogelijk is. Indien een deelname aan een programma of training om deze reden niet meer mogelijk is, zijn wij in het algemeen verplicht om dit aan onze opdrachtgevers te melden. 

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’), maar alleen indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dataportabiliteit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: support@businessconcern.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen heeft of de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via  support@businessconcern.nl.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 16 februari 2017 en voor het laatst gewijzigd op 3 december 2018.

English version here

^